Vanaf de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten tot veertien dagen daarna, kan het lid de overeenkomst zonder opgave van redenen ontbinden.

De lidmaatschapsovereenkomst is van onbepaalde duur en wordt voor minimaal één (1) jaar aangegaan. Na verloop van de initiële looptijd van één (1) jaar kan het lid de overeenkomst opzeggen met een opzegtermijn van vier weken en wel door een schriftelijk bericht of e-mail aan de Lokale Coöperatie. Indien de verschuldigde inleg van € 2500 nog niet volledig is voldaan (A- en B-leden), kan het lidmaatschap pas worden beëindigd nadat het resterende bedrag is betaald.

Het lidmaatschap kan ook worden overgedragen, maar alleen aan de opvolgend eigenaar of gebruiker van de onroerende zaak waarin de aansluiting zich bevindt, bijvoorbeeld de nieuwe eigenaar van een woning. Zie hiervoor “Wat als ik ga verhuizen“.